TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 74/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
 

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối dự toán ngân sách quận năm 2015 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối dự toán ngân sách cấp quận và ngân sách của các phường năm 2015 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2015 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2015 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2015 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp quận năm 2015 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2015 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 - 2015) (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Dự toán thu chi ngân sách phường năm 2015 (mẫu số 31/CKTC-NSH).


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (09:01 - 22/07/2014)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 (10:36 - 08/02/2014)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 (00:00 - 16/06/2013)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (16:08 - 07/02/2013)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011 (12:20 - 21/06/2012)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.