KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000541
23/02/2017 15:00:20
Khác
Quận 1
Cho tôi số ĐT của người có trách nhiệm trong việc lập barie trên hè đường Q1 để góp ý chỉnh sửa cho an toàn hơn và mỹ quan hơn.
Cảm ơn
Phản hồi
27/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Liên quan đến việc góp ý chỉnh sửa barrie trên vỉa hè, ông/bà vui lòng liên hệ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Ý kiến của bạn