KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000698
20/03/2017 14:54:45
Khác
Quận 1
Toi nhan thay, quan 1 dang thuc hien van de lan chiem via he cua nguoi di bo nhung dang bi chi phoi luong y kien cho nhung ho ngheo kinh doanh tiep tuc tren do. Cac ban co biet cau cua Phan Chau Trinh noi : Khai dan tri, chan dan khi, hau dan sinh la sao khong? Neu nguoi lao dong ngheo khong chiu doi suy nghi va co tinh ngan can buoc tien cua xa hoi thi cac vi tinh toan sao day? Neu nguoi ngheo cu vin vao hoan canh kho khan va khong chiu cai thien cuoc song cua minh thi cac vi tinh sao? Gia su, bay gio cac vi co the du di cho nhung nguoi nay tiep tuc cuoc song cua ho tren via he nhu cu thi nhung nguoi co nha mat tien cung co co de lan chiem tai dien, nguoi giau co the dau xe oto tren via he va nuoc cong thi chay lo tho . Con nguoi co cai dau la de suy nghi va co the thay doi suy nghi . Con nguoi co the co quyen duoc cai thien moi truong song cua cong dong tot dep hon. Moi cong dan deu phai ton trong phap luat thi luat moi thuc thi duoc.
Phản hồi
20/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến và cảm ơn người dân đã đóng góp cho Quận 1 ngày càng phát triển.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn