KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001326
04/12/2017 14:09:55
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
Một số hộ dân và cả dân nơi khác đến bán hàng ăn, nước, trái cây lấn chiếm hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai, bít lối đi lại của dân cư sinh song trong hẻm.
Đề nghị Công an Phường có biện pháp nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm hẻm xếp xe, ghế gọn gang để xe máy, ô tô của cư dân trong hẻm có thể ra vào.
Phản hồi
25/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn