KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001331
08/12/2017 11:15:30
Phản ánh về Thủ tục hành chính
Phường Đa Kao
Nguyenvantung
0903865959
Ken137bhn@gmail.com
Trong thoi gian qua toi buc xúc chuyện xác nhan nhan than ! Toi đuợc chi Yến va chi Le giai thích va huong dan va dong vien giúp do nen toi da giai toa đuợc va tin tuong vào su lanh dao cua hai chi da tan tinh nhiệt tinh doi voi Dan noi chung va GD toi noi riêng ! Xin cam on BLD pDakao ! Da gq xong ho so nha 16 Truong Han Siêu pDakao .
Phản hồi
18/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn