KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001436
01/02/2018 10:35:39
Rác thải, vệ sinh
Phường Nguyễn Cư Trinh
nguyen van long
0901303700
bapsupcui@yahoo.com
tiệm sửa xe trên đường phạm viết chánh quận 1 đang còn tình trạng xịt sơn xe bay bụi sơn khắp đường hôm bữa có xuống phạt rồi nay lại tái phạm hôm nay ngày 01/02/2018 lại xịt sơn lúc 10h30 mong cơ quan chức năng xử lý để ko ảnh hưởng đến bà con xung quanh
Phản hồi
05/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn