KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012869
21/05/2024 11:17:10
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Công trường số 153 Trần Quang Khải làm việc xuyên đêm 2 ngày qua (19/05/2024 - 20/05/2024). Các tay lái xe còn mở nhạc ầm ĩ . Tiếng ồn và khói bụi tra tấn cả đêm, đến 4h sáng nó nghỉ thì gia đình tôi mới được ngủ. Đề nghị phường giải quyết trường hợp này
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã xuống kiểm tra chỉ có công trình 151 bis trần quang khải đang thi công, hiện nay công trình đang thi công tầng hầm nên chỉ vận chuyển vật liệu,cát đá vào ban đêm.ủy ban nhân dân phường đã nhắc nhở công trình giảm tối đa tiếng ồn.trân trọng