KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012871
21/05/2024 15:24:33
Khác
Phường Tân Định
Trần Thanh Vân
0933953333
tranvan@tvoq1hcm.edu.vn
- Kính gửi Công an quận 1!
- kính gửi công an phường Tân Định!
Tôi xin phản ánh về việc của nhà 82 Trần Quang khải phường Tân Định quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Chúng tôi hiện đang sống ở hẻm 80 Trần Quang khải -phía sau căn nhà 82.Nhà này hiện đang cho viện tóc ASI thuê, có rất nhiều học viên Ở lại vào ban đêm. Xin cho chúng tôi hỏi họ đã đăng ký tạm trú và được sự đồng ý của chính quyền chưa ạ?
Xin công an phường nhắc nhở họ làm đúng việc đăng ký tạm trú và thực hiện đúng như đã đăng ký để Chúng tôi an tâm sinh sống
tTân trọng cảm ơn!
Phản hồi
22/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an phường kiểm tra,hướng dẫn cho chủ tiệm tóc ASI đăng ký tạm trú,tạm vắng cho các học viện ở lại ban đêm theo đúng quy định của pháp luật.trân trọng