KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012872
21/05/2024 18:47:47
Khác
Quận 1
Số biên nhận được cấp là 11 số. Nhưng mục tra cứu chỉ cho đánh 10 số.
Không tra cứu được trạng thái hồ sơ
Phản hồi
22/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Qua tiếp nhận nội dung phản ánh, VP Ủy ban nhân dân Quận 1 kiểm tra và thông tin như sau: Đề nghị công dân vào mục dịch vụ trực tuyến bấm vào lĩnh vực đã nộp hồ sơ và nhập số biên nhận để tra cứu hồ sơ. Đồng thời, hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân Quận 1 đang thực hiện đồng bộ với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh nên có thể bị chậm việc đồng bộ.
Trân trọng./.