KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012877
21/05/2024 22:17:49
Tiếng ồn
Phường Tân Định
10:16 tối ngày 21/05/2024
Công trường số 153 Trần Quang KHải đang mở cửa để xe tải đem tiếng ồn và khói bụi tới.
Mong phường làm việc
Phản hồi
27/05/2024
TNPA Phường TĐ
Ủy ban nhân dân phường đã ghi nhận và sẽ phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra công trình.trân trọng