KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012893
23/05/2024 16:35:50
Khác
Quận 1
Tôi là người đã cho tập đoàn Mai Linh mượn hơn 100tr để làm vốn đầu tư nhưng hiện nay tập đoàn không chịu chi trả đủ số tiền trong nhiều năm liền, gọi điện thì đùn đẩy trách nhiệm
Tôi để nghị phía uỷ ban giúp tôi cũng nhiều người khác lấy lại số tiền của chính mình bỏ ra và đề nghị phía uỷ ban ngưng cấp các loại bằng tuyên dương cho tập đoàn này
Phản hồi
27/05/2024
TNPA VPUBND Q1
Tiếp nhận thông tin, ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nội dung thông tin trên.
Tuy nhiên, việc ký hợp đồng cho vay giữa cá nhân là Hợp đồng dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận 1. Nếu có tranh chấp đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân các cấp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.