THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, mã số hồ sơ 101407

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà trường theo qui định.

+ Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ cho Phòng Nội vụ quận – huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ký quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách .

+ Trường hợp chưa cho phép sáp nhập, chia, tách, Ủy ban nhân dân quận có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết.

* Bước 3: Nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận  - huyện cho phép sáp nhập, chia, tách trường tại Phòng Giáo dục và  Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đề án về sáp nhập, chia, tách nhà trường.

+ Tờ trình về đề án sáp nhập, chia, tách và dự thảo quyết định về sáp nhập, chia, tách

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, vay, nợ và các vấn đề khác có liên quan

+ Ý kiến bằng văn bản các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Vì quyền lợi học tập của học sinh

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.


     

 
Các Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác đã đưa
   Thủ tục thành lập trường tiểu học (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101381 (11:14 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải thể trường Mầm non, mã số hồ sơ 101368 (11:14 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Mầm non, mã số hồ sơ 101304 (11:14 - 19/10/2015)
   Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, mã số hồ sơ 101264 (11:14 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.