THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101429

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập biên bản về việc trường tiểu học vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ trường Tiểu học gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện.

* Bước 2: Phòng Giáo dục – Đào tạo quận – huyện tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với trường tiểu học và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân  quận – huyện xem xét, quyết định (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

* Bước 3: Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đình chỉ hoạt động của trường tiểu học. Quyết định đình chỉ hoạt động của trường tiểu học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản vi phạm do Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn thực hiện

+ Biên bản kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động do Phòng Giáo dục – Đào tạo quận – huyện thực hiện.

+ Tờ trình của Phòng Giáo dục - Đào tạo quận – huyện đề nghị đình chỉ họat động trường Tiểu học.

+ Tờ trình của Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện xem xét, quyết định.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đặt trụ sở của trường.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc đình chỉ hoạt động trường tiểu học được thực hiện  khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a. Ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường;

b. Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ở mức độ phải đình chỉ;

+ Không bảo đảm các hoạt động bình thường của trường tiểu học+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.


     

 
Các Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác đã đưa
   Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, mã số hồ sơ 101407 (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục thành lập trường tiểu học (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101381 (11:14 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải thể trường Mầm non, mã số hồ sơ 101368 (11:14 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Mầm non, mã số hồ sơ 101304 (11:14 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.