THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính-Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện  (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.   

+ Bản vẽ hoàn công.

+ Bảng Quyết toán công trình.

+ Quyết định chỉ định tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Hợp đồng khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công kỹ thuật công trình.

+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

+ Quyết định trúng thầu hoặc quyết định chỉ định thầu thi công công trình.

+ Hợp đồng thi công xây dựng công trình.

+ Thông báo khởi công.

+ Quyết định chỉ định tư vấn giám sát thi công công trình.

+ Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình.

+ Dự toán công trình.

+ Thông báo kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và biên bản đối chiếu công nợ của Kho bạc nhà nước .

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 03 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện; Kho bạc Nhà nước quận – huyện và các chủ đầu tư.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành. (Mẫu số: 01/QTDA)

* Các văn bản pháp lý có liên quan. (Mẫu số: 02/QTDA)

* Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm. (Mẫu số: 03/QTDA)

* Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành. (Mẫu số: 04/QTDA)

* Tài sản cố định mới tăng. (Mẫu số: 05/QTDA)

* Tài sản lưu động bàn giao. (Mẫu số: 06/QTDA)

* Tình hình thanh toán và công nợ của dự án. (Mẫu số: 07/QTDA)

* Bản đối chiếu số liệu cấp vốn cho vay, thanh toán vốn đầu tư. (Mẫu số: 08/QTDA)

* Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.. (Mẫu số: 09/QTDA)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Xây dựng năm 2003.

* Luật Đấu thầu năm 2005

* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lư dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

* Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

* Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình.

* Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

* Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính  về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

* Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng.

* Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

* Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


     

 
Các Lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước đã đưa
   Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình lập dự án đầu tư (11:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước. (11:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (10:59 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.