THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước, mã số hồ sơ 099921

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận dự toán phân bổ ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm.

+ Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán và thông báo số kiểm tra của Sở Tài chính.

+ Công văn hướng dẫn xây dựng Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn dự toán và thông báo số kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận – huyện.

+ Tờ trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện về xây dựng dự toán ngân sách năm.

+ Biểu mẫu phụ lục đính kèm theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế; các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn

- Kết quả thủ tục hành chính: Các báo cáo tổng hợp dự toán ngân sách năm và các phụ lục số 01, 04, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 của Phụ lục 06 quy định tại Thông tư 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.

* Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

* Nghị định số 73/2003/NĐ-CP 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

* Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

* Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữ ngân sách cấp thành phố, ngân sách cấp quận và ngân sách phường (theo thời kỳ ổn định ngân sách).


     

 
Các Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước đã đưa
   Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, mã số hồ sơ 099905 (11:03 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.