THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Thi đua khen thưởng

|

Thi đua khen thưởng

Thủ tục Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến

Mã số hồ sơ 101002

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật thi đua khen thưởng

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận- huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ theo qui định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để đương sự bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận- huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo thành tích(theo mẫu )

+ Báo cáo tóm tắt thành tích(theo mẫu )

+ Công văn đề nghị của đơn vị

+ Biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị

+ Danh sách đề nghị khen thưởng

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trước 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Thi đua, Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị

-  Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

* Báo cáo thành tích (Mẫu 1)

* Báo cáo tóm tắt thành tích (Mẫu 2)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005

* Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

* Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Hướng dẫn số 56/TĐKT-HD-V1 ngày 12/01/2006 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

* Hướng dẫn số 316/HĐ-TĐKT ngày 30/8/2007 của Ban Thi đua khen thưởng thành phố hướng dẫn thực hiện một số quy định chi tiết về công tác thi đua – khen thưởng theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.


     

 
Các Thi đua khen thưởng đã đưa
   Thủ tục Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp quận – huyện (10:30 - 19/10/2015)
   Thủ tục Khen thưởng thành tích cấp quận – huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận – huyện) (10:29 - 19/10/2015)
   Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất (10:28 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.