THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Tư pháp

Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

 

a)    Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuyển hồ sơ đề nghị bồi thường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường (là cơ quan hành chính trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại theo quy định tại Điều 14 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước) phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan tài chính cùng cấp, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường để cấp kinh phí. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường. Thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày. Trường hợp từ chối thì bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Cấp kinh phí bồi thường

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bồi thường hợp lệ, cơ quan tài chính cùng cấp cấp kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường để chi trả cho người bị thiệt hại;

- Bước 4: Thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại

Sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cùng cấp cấp, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại (gọi chung là người được nhận tiền bồi thường). Việc chi trả tiền bồi thường phải lập thành biên bản phù hợp với hình thức chi trả (chi trả tiền mặt hoặc chuyển khoản) mỗi bên tham gia giao nhận tiền bồi thường giữ 01 bản.

b) Cách thức thực hiện:

+ Đối với cấp kinh phí bồi thường: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan tài chính cùng cấp.

+ Đối với chi trả bồi thường: Việc chi trả phải thực hiện một lần bằng tiền mặt cho người được nhận tiền bồi thường hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận tiền bồi thường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

+ Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn cấp kinh phí bồi thường: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bồi thường hợp lệ.

+ Thời hạn thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại: trong 05 ngày làm việc, sau khi nhận được kinh phí từ cơ quan tài chính cùng cấp.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Đề nghị với cấp kinh phí bồi thường: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Đề nghị chi trả bồi thường: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần.

e) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với cấp kinh phí bồi thường: Cơ quan tài chính cùng cấp.

- Đề nghị chi trả bồi thường: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với cấp kinh phí bồi thường: Quyết định cấp kinh phí bồi thường hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

+ Đối với chi trả kinh phí bồi thường: Biên bản giao nhận tiền bồi thường phù hợp với hình thức chi trả.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010);

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2012).     

 
Các Tư pháp đã đưa
   Thủ tục trả lại tài sản (11:25 - 27/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (11:57 - 25/04/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.