TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.

Ngày 05 tháng 02 năm 2016, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
 
Ngày 05 tháng 02 năm 2016, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối dự toán ngân sách quận năm 2016 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối dự toán ngân sách cấp quận và ngân sách của các phường năm 2016 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2016 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2016 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2016 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp quận năm 2016 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2016 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Dự toán thu chi ngân sách phường năm 2016 (mẫu số 31/CKTC-NSH).


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 (16:00 - 15/07/2015)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 (17:16 - 14/02/2015)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (09:01 - 22/07/2014)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 (10:36 - 08/02/2014)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 (00:00 - 16/06/2013)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.