THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ.

Theo báo cáo số 443/BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ.

 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.


     
443-BC-UBND.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong việc thực thi quy định về nghĩa vụ quân sự. (16:13 - 18/07/2018)
   Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản liên quan đến rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. (16:13 - 18/07/2018)
   Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý (16:13 - 18/07/2018)
   Quyết định về bãi bỏ văn bản (16:13 - 18/07/2018)
   Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 (16:13 - 18/07/2018)
   Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1 (11:15 - 22/03/2018)
   Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017 (11:15 - 22/03/2018)
   Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 (11:15 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 (11:15 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 (11:14 - 22/03/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.