THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý

Theo báo cáo số 124/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý.

 
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

     
124-BC-UBND.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Quyết định về bãi bỏ văn bản (16:13 - 18/07/2018)
   Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 (16:13 - 18/07/2018)
   Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1 (11:15 - 22/03/2018)
   Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017 (11:15 - 22/03/2018)
   Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 (11:15 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 (11:15 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 (11:14 - 22/03/2018)
   Quyết đinh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1. (11:14 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1. (11:14 - 22/03/2018)
   Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (11:13 - 22/03/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.