THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Thủ tục Giải thể trường tiểu học, mã số hồ sơ 101436

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Trường tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm nghiêm trọng các qui định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục.

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học.

* Bước 2. Theo đề nghị của Phòng Giáo dục – Đào tạo; Phòng Nội vụ  quận - huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể trường Tiểu học trên địa bàn quận - huyện.

* Bước 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường tiểu học. Quyết định giải thể trường tiểu học được công bố công khai trên các phương tei65n thông tin đại chúng.

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường;

+ Tờ trình về giải thể và dự thảo quyết định giải thể hoạt động.

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

* Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.


     

 
Các Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác đã đưa
   Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101429 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, mã số hồ sơ 101407 (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục thành lập trường tiểu học (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101381 (11:14 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải thể trường Mầm non, mã số hồ sơ 101368 (11:14 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.