THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Khiếu nại - Tố cáo

|

Khiếu nại - Tố cáo

Thông tư số 02/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

 

     

 
Các Khiếu nại - Tố cáo đã đưa
   Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu (17:05 - 26/12/2018)
   Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai (17:05 - 26/12/2018)
   Thủ tục giải quyết tố cáo (17:05 - 26/12/2018)
   Thủ tục xử lý đơn thư (10:22 - 19/10/2015)
   Thủ tục tiếp dân (10:21 - 19/10/2015)
   Khiếu nại tố cáo (10:21 - 25/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.