TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

Công bố Chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của Quận 1 năm 2023

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính. Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính Quận 1 năm 2022 vẫn còn một số nội dung đạt thấp, ảnh hưởng đến thang điểm thi đua về công tác cải cách hành chính Quận 1 năm 2022, gồm:

 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: bị trừ 1,75 điểm

+ Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: bị trừ 0,5 điểm do không tổ chức tiếp nhận TTHC của Công an và Bảo hiểm Xã hội tại Bộ phận Một cửa.

+ Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đúng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban  nhân dân Thành phố phê duyệt: bị trừ 0,25 điểm do chưa tuân thủ đúng quy trình nội bộ theo kết luận của Đoàn kiểm tra.

+ Thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường hợp trả kết quả hồ sơ trễ hạn: bị trừ 0,5 điểm do có hồ sơ trễ hạn theo kết luận của Đoàn kiểm tra.

+ Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC của Quận 1: bị trừ 0,5 điểm do xử lý phản ánh, kiến nghị trễ hạn trên hệ thống.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính: bị trừ 1 điểm do chưa thực hiện sắp xếp Trung tâm Văn hóa Quận 1 và Trung tâm Thể dục Thể theo Quận 1 theo quy định của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập);

- Cải cách chế độ công vụ: bị trừ 1 điểm do chưa thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án được phê duyệt.

- Công tác cải cách tài chính công: bị trừ 1,5 điểm

+ Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập có tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt 100% do còn 02 đơn vị không có tiết kiện kinh phí và chi tăng thu nhập: Ban Quản lý Chợ Thái Bình, Ban Quản lý Chợ Đa Kao;

+ Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách: do Quận 1 chưa thực hiện hết kết luận về kiểm toán nhà nước trong năm 2022.

- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: bị trừ 0,75 điểm, do tỷ lệ sử dụng thư điện tử tại đơn vị chưa đạt 100%; công tác xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin 1022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận 1 còn trễ hạn và chưa đạt tỷ lệ 100%.

Nhằm khắc phục hiệu quả các hạn chế, cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt thấp trong công tác cải cách hành chính năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Quận 1 năm 2023. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành công tác hiện đại hóa hành chính, phấn đấu hoàn thành lộ trình chuyển đổi số của Quận 1. Đẩy mạnh các giải pháp triển khai, thực hiện hiệu quả các công trình thi đua cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

- Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu chưa thực hiện quyết liệt việc xử lý và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin 1022, cổng dịch vụ công quốc gia và Kênh tương tác của Quận 1; tập trung xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, việc thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; cập nhật tiến độ, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, không để xảy ra tình trạng tồn đọng và trễ hạn kéo dài trong mỗi quý.

- Triển khai quyết liệt các biện pháp chấn chỉnh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức ít tham gia sử dụng thư điện tử Thành phố tại đơn vị; triển khai thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng quý của từng cá nhân và Thủ trưởng đơn vị đối với tiêu chí 100% cán bộ, công chức tại đơn vị phải tham gia sử dụng thư điện tử Thành phố trong Quý 1 năm 2023.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo tuyệt đối việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đúng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban  nhân dân Thành phố phê duyệt; thực hiện đầy đủ Thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc xử lý trễ hạn ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin 1022 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường với lý do lỗi hệ thống, thường xuyên duy trì cập nhật hàng ngày, kịp thời phát hiện và báo cáo lỗi sự cố hệ thống và có biện pháp khắc phục ngay tại thời điểm phát sinh không để kéo dài làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận tiến độ xử lý của đơn vị trên hệ thống của Thành phố; đảm bảo tỷ lệ đúng hạn 100% và phải được cập nhật nhanh chóng, kịp thời trên Cổng thông tin của Thành phố.

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các đơn vị về CCHC và các dịch vụ công trực tuyến của Quận 1 và 10 phường được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh để người dân và doanh nghiệp cùng biết, trải nghiệm và tham gia công tác CCHC với Quận 1.

2. Phòng Nội vụ Quận 1

- Tiếp tục rà soát, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm và tham mưu Ủy ban nhân dân quận có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với các cơ quan, đơn vị chưa chủ động thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; tham mưu văn bản nhắc nhở phê bình, kết quả giải quyết, khắc phục sau kiểm tra đối với các đơn vị không đảm bảo theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Tiếp tục tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tỷ lệ hài lòng, chất lượng cung ứng dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, ra mắt các mô hình, công trình, giải pháp cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trực thuộc quận trong mỗi quý.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, trong sạch, vững mạnh; nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp gắn với triển khai, thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2023 của Thành phố; triển khai sâu rộng các giải pháp vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình bằng nhiều hình thức, giải pháp góp phần làm tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 rà soát, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá thi đua tập thể cơ quan, đơn vị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa Quận 1 và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1 trong năm 2023; thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án được phê duyệt.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1:

Tăng cường tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu như sau:

- Ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm soát TTHC; đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; nghiêm túc xử lý các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn, phải thực hiện Thư xin lỗi và đảm bảo xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện thủ tục hành chính về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu cho tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận.

- Đảm bảo tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức và tại bộ phận một cửa quận – phường. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo kết nối, tiếp nhận xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đúng theo lộ trình yêu cầu của Thành phố; đánh giá kết quả triển khai thực hiện, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành Hệ thống tại Quận 1 và 10 phường, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Thường xuyên rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

- Phối hợp với Công an Quận 1, Bảo hiểm Xã hội Quận 1 tổ chức tiếp nhận TTHC của Công an và Bảo hiểm Xã hội tại Bộ phận Một cửa khi Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo thực hiện trên toàn địa bàn Thành phố sau thời gian thực hiện thí điểm theo Công văn số 430/UBND-KSTT ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ ngành dọc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp Phòng Quản lý Đô thị Quận 1 đảm bảo có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục triệt để trong thực hiện việc xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin 1022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận 1 đảm bảo tỷ lệ 100% và phải được ghi nhận kịp thời trên Cổng thông tin của Thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 thường xuyên rà soát hàng tháng, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận về tình hình cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử tại cơ quan, đơn vị và 10 phường, đảm bảo tỷ lệ 100% theo chỉ tiêu của Thành phố; nghiêm khắc phê bình, xem xét đánh giá phân loại hàng quý và làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức ít tham gia sử dụng thư điện tử Thành phố tại đơn vị.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Triển khai, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao; đảm bảo chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tiết kiệm xăng-dầu,… để dành nguồn kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động. Đảm bảo việc triển khai thực hiện đầy đủ toàn bộ nội dung kết luận và đúng theo yêu cầu đối với các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách trong năm 2023.

5. Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1:

- Phối hợp Phòng Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận về cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử tại cơ quan, đơn vị và 10 phường, đảm bảo tỷ lệ 100% theo chỉ tiêu của Thành phố; phối hợp tham mưu văn bản phê bình đối với các cơ quan, đơn vị không thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố.

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo kết nối, tiếp nhận xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đúng theo lộ trình yêu cầu của Thành phố.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có văn bản chấn chỉnh liên quan đến các nội dung cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2022, nhanh chóng triển khai các giải pháp trọng tâm để khắc phục triệt để các tiêu chí bị trừ điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm các nội dung trên và chịu trách nhiệm giải trình trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả đánh giá thi đua cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 đối với điểm trừ các nội dung thuộc phạm vi quản lý (nếu có)./.


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   Giao dịch điện tử và lập báo cáo lao động trên phần mềm iBHXH (16:19 - 20/03/2014)
   Chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (00:00 - 14/11/2013)
   Thông báo về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thành phố (14:09 - 05/06/2013)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.