HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2019

|

Năm 2019

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018

 
Nội dung chi tiết theo văn bản: 04 NQ-HĐND.pdf

     

 
Các Năm 2019 đã đưa
   Nghị quyết 03/NQ-HĐND về dự kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (14:40 - 19/07/2019)
   Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14:40 - 19/07/2019)
   Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14:40 - 19/07/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.