HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2019

|

Năm 2019

Nghị quyết 22/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025
Chi tiết...
 
Nghị quyết 21/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
Chi tiết...
 
Nghị quyết 20/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020
Chi tiết...
 
Nghị quyết 19/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Quận 1
Chi tiết...
 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 23/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
Chi tiết...
 
Nghị quyết 07/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân quận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 06/NQ-HĐND về bổ sung chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2020
Chi tiết...
 
Các Năm 2019 đã đưa
  Nghị quyết 04/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018
  Nghị quyết 03/NQ-HĐND về dự kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020
  Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.