HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2019

|

Năm 2019

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về bổ sung chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

 
Nội dung chi tiết theo văn bản: 06 NQ-HĐND.pdf

     

 
Các Năm 2019 đã đưa
   Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 (14:41 - 19/07/2019)
   Nghị quyết 04/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018 (14:40 - 19/07/2019)
   Nghị quyết 03/NQ-HĐND về dự kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (14:40 - 19/07/2019)
   Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14:40 - 19/07/2019)
   Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14:40 - 19/07/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.