HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND

|

Lịch họp Hội đồng nhân dân

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND QUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

HĐND QUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)


NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

 (Thứ Năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018)

 

Buổi sáng: 07 giờ 30 - 10 giờ 00 (Truyền trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Quận 1)

1. Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1.

3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp.

4. Ủy ban nhân dân quận:

+ Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;

+ Báo cáo ước thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019 và trình bày Tờ trình Kế hoạch đầu tư công năm 2019;

+ Báo cáo công tác giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2018.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận: Thông báo về tham gia công tác xây dựng chính quyền năm 2018; Góp ý dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, dự thảo Nghị quyết đầu tư công năm 2019.

6. Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân Quận 1 năm 2018.

7. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 1.

8. Hai Ban HĐND thông qua các báo cáo thẩm tra.

Từ 10g00 - 11g30: (Không truyền trực tiếp)

9. Thường trực HĐND quận thông qua Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

10. Thảo luận tại tổ đại biểu

11. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Quận 1 bầu khóa X, Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Buổi chiều: 14 giờ 00 - 15 giờ 00 (Truyền trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Quận 1)

1. Công bố kết quả và thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Quận 1 bầu khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thông qua Nghị quyết công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021; bãi bỏ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 29/7/2016.

Từ 15g00 - 17g00:

3. Thảo luận tại Tổ đại biểu.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

(Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018)


Buổi sáng: 07 giờ 30 -11 giờ 30 (Truyền trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Quận 1)

Từ 07g30 - 09g30:

1. Chất vấn và trả lời chất vấn.

Từ 09g45 - 11g30:

2. Hội đồng nhân dân quận thông qua các Nghị quyết.

3. Phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1.

4. Chào cờ - Bế mạc.

     

 
Các Lịch họp Hội đồng nhân dân đã đưa
   Mẫu phiếu chuyển đơn của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận 1 (16:15 - 26/11/2018)
   Thường trực Hội đồng nhân dân quận triệu tập đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. (21:21 - 11/11/2018)
   Thông báo v/v thay đổi thời gian kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND Q1, Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:19 - 31/07/2018)
   Thư triệu tập Kỳ họp bất thường HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:17 - 31/07/2018)
   Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:10 - 31/07/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.